خنذیر, خنضیر "Management Studio tool," Microsoft SQL Server Home
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

May 6, 2006 (cont.)
SQL
SQL Tutorial - 1:54pm
www.w3schools.com/­sql/default.asp
Microsoft SQL Server Home - 1:54pm
www.microsoft.com/sql/
 
Cannot generate SSPI context
SQL Protocols : “Cannot Generate SSPI Context” error message, more ... - 11:36am
blogs.msdn.com/sql_protocols/­archive/2005/10/15/481297.aspx
 
"Management Studio tool,"
 
Searches with no clicked results:
iis cmd, connectionopen parseconnectparams, connectioopen parseconnectparams, can not generate sspi connection, can not generate spci connection, Decision Support, MICROSOFT SQL SERVER 2005 UPGRADE ADVISOR
 
May 3, 2006
nero backitup
 
google directory
Google Directory - 6:27pm
directory.google.com/
 
Searches with no clicked results:
خنذیر, خنضیر, nero, visual basic the complete idiot's guide